Đào tạo

ĐÀO TẠO

Hiện nay, Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM chỉ Ä‘ào tạo ở hai cấp bậc, Ä‘ó là đại học và sau đại học. ChÆ°Æ¡ng trình Ä‘ào tạo của Trường mang tính liên thông, liên ngành, nhằm mục Ä‘ích cung cấp kiến thức Ä‘a dạng, phong phú cho người học. Năm học bắt đầu vào đầu tháng 9 và kết thúc vào tháng 8 năm sau. Má»—i năm học được phân thành 3 học kỳ, trong Ä‘ó có 2 học kỳ chính và 1 học kỳ hè. Quy mô Ä‘ào tạo hiện nay của Trường là trên 23.000 sinh viên các bậc, hệ Ä‘ào tạo.

Đào tạo bậc đại học có 54 ngành/chuyên ngành: 

- Các ngành có thời gian Ä‘ào tạo 4 năm, bao gồm 53 ngành: Nông học, Bảo vệ thá»±c vật, Quản lý Đất Ä‘ai, Quản lý thị trường bất Ä‘á»™ng sản, Công nghệ địa chính, Địa chính và quản lý Ä‘ô thị, Công nghệ sản xuất Ä‘á»™ng vật, Công nghệ sản xuất thức ăn chăn nuôi, Dược thú y, Lâm nghiệp, Nông lâm kết hợp, Quản lý tài nguyên rừng, Kỹ thuật thông tin lâm nghiệp, Chế biến lâm sản, Công nghệ giấy và bá»™t giấy, Thiết kế đồ gá»— ná»™i thất, Nuôi trồng thủy sản, NgÆ° y, Kinh tế quản lý nuôi trồng thuá»· sản, Công nghệ chế biến thuá»· sản, CÆ¡ khí nông lâm, CÆ¡ khí chế biến bảo quản nông sản thá»±c phẩm, Công nghệ kỹ thuật nhiệt, Công nghệ kỹ thuật cÆ¡ Ä‘iện tá»­, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Kỹ thuật Ä‘iều khiển và tá»± Ä‘á»™ng hoá, Kinh tế nông lâm, Kinh tế tài nguyên môi trường, Quản trị kinh doanh, Quản trị kinh doanh thÆ°Æ¡ng mại, Quản trị tài chính, Kinh doanh nông nghiệp, Phát triển nông thôn, Kế toán, Công nghệ thông tin, Công nghệ sinh học, Công nghệ sinh học môi trường, Kỹ thuật môi trường, Quản lý môi trường, Quản lý tài nguyên và du lịch sinh thái, Khoa học môi trường, Cảnh quan và kỹ thuật Hoa viên, Thiết kế cảnh quan, Hệ thống thông tin địa lý, Hệ thống thông tin môi trường, Ngôn ngữ Anh, SÆ° phạm kỹ thuật nông nghiệp, Bảo quản chế biến nông sản thá»±c phẩm, Bảo quản chế biến nông sản thá»±c phẩm và dinh dưỡng người, Bảo quản chế biến nông sản và vi sinh thá»±c phẩm, Công nghệ kỹ thuật hoá sinh, Công nghệ kỹ thuật chuyển đổi và tinh chế, Công nghệ kỹ thuật hoá thá»±c phẩm và hệ thống dược.

- Ngành có thời gian Ä‘ào tạo 5 năm, 1 ngành: Bác sÄ© Thú Y

Xem thông tin chi tiết tại địa chỉ  http://pdt.hcmuaf.edu.vn

Đào tạo bậc sau đại học gồm 14 chuyên ngành trình Ä‘á»™ thạc sÄ© và 10 chuyên ngành trình Ä‘á»™ tiến sÄ©: 

Trong Ä‘ó, chÆ°Æ¡ng trình Ä‘ào tạo thạc sÄ© vá»›i thời gian Ä‘ào tạo từ 2 đến 3 năm, gồm các chuyên ngành: Khoa học cây trồng, Bảo vệ Thá»±c vật, Chăn nuôi, Thú y, Kỹ thuật cÆ¡ khí, Lâm học, Nuôi trồng thủy sản, Kinh tế nông nghiệp, Công nghệ sinh học, Công nghệ chế biến lâm sản, Công nghệ thá»±c phẩm, Quản lý tài nguyên và môi trường, Quản lý đất Ä‘ai, Kỹ thuật môi trường.

ChÆ°Æ¡ng trình Ä‘ào tạo tiến sÄ© vá»›i thời gian Ä‘ào tạo từ 4 đến 5 năm, gồm các chuyên ngành: Khoa học cây trồng, Bảo vệ thá»±c vật, Chăn nuôi, Bệnh lý học và chữa bệnh vật nuôi, Lâm sinh, Nuôi trồng thuá»· sản, Kỹ thuật cÆ¡ khí, Công nghệ sinh học, Kỹ thuật chế biến lâm sản, Kinh tế nông nghiệp. 

Xem thông tin chi tiết tại địa chỉ : http://pgo.hcmuaf.edu.vn

Số lần xem trang: 26841


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến