Thực hiện qui chế ba công khai

- Các biểu mẫu:

Năm học 2018 - 2019

  • Biểu mẫu 17 - Công khai cam kết chất lượng đào tạo Trường Đại học Nông lâm TP.HCM
  • Biểu mẫu 18 - Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế Trường Đại học Nông lâm TP.HCM
  • Biểu mẫu 19 - Công khai thông tin cơ sở vật chất Trường Đại học Nông lâm TP.HCM
  • Biểu mẫu 20 - Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu Trường Đại học Nông lâm TP.HCM
  • Biểu mẫu 21 - Công khai tài chính Trường Đại học Nông lâm TP.HCM

Năm học 2017 - 2018

  • Biểu mẫu 17 - Công khai cam kết chất lượng đào tạo Trường Đại học Nông lâm TP.HCM
  • Biểu mẫu 18 - Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế Trường Đại học Nông lâm TP.HCM
  • Biểu mẫu 19 - Công khai thông tin cơ sở vật chất Trường Đại học Nông lâm TP.HCM
  • Biểu mẫu 20 - Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu Trường Đại học Nông lâm TP.HCM
  • Biểu mẫu 21 - Công khai tài chính Trường Đại học Nông lâm TP.HCM

BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG KHAI

Số lần xem trang: 6248


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Các văn bản qui định thực hiện 3 công khai tại Trường ĐHNL TP.HCM

  Thông báo dời lịch học

  Hội Đồng chức danh giáo sư

  Hội đồng Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh

  Các văn bản thực hiện của Trường.

  Nội dung

  Các văn bản qui phạm pháp luật về thực hiện công khai

  Qui định