Thông báo 3 công khai

- Các biểu mẫu

Năm học 2018 - 2019

  • Biểu mẫu 17 - Công khai cam kết chất lượng Ä‘ào tạo Trường Đại học Nông lâm TP.HCM
  • Biểu mẫu 18 - Công khai thông tin chất lượng Ä‘ào tạo thá»±c tế Trường Đại học Nông lâm TP.HCM
  • Biểu mẫu 19 - Công khai thông tin cÆ¡ sở vật chất Trường Đại học Nông lâm TP.HCM
  • Biểu mẫu 20 - Công khai thông tin về Ä‘á»™i ngÅ© giảng viên cÆ¡ hữu Trường Đại học Nông lâm TP.HCM
  • Biểu mẫu 21 - Công khai tài chính Trường Đại học Nông lâm TP.HCM

Năm học 2017 - 2018

  • Biểu mẫu 17 - Công khai cam kết chất lượng Ä‘ào tạo Trường Đại học Nông lâm TP.HCM
  • Biểu mẫu 18 - Công khai thông tin chất lượng Ä‘ào tạo thá»±c tế Trường Đại học Nông lâm TP.HCM
  • Biểu mẫu 19 - Công khai thông tin cÆ¡ sở vật chất Trường Đại học Nông lâm TP.HCM
  • Biểu mẫu 20 - Công khai thông tin về Ä‘á»™i ngÅ© giảng viên cÆ¡ hữu Trường Đại học Nông lâm TP.HCM
  • Biểu mẫu 21 - Công khai tài chính Trường Đại học Nông lâm TP.HCM

BÁO CÁO THá»°C HIỆN CÔNG KHAI

Số lần xem trang: 6221


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến