Thực hiện qui chế công khai năm học 2017-2018

- Các biểu mẫu:

  • Biểu mẫu 17: - Công khai cam kết chất lượng đào tạo Trường Đại học Nông lâm TP.HCM năm học 2017-2018
  • Biểu mẫu 18: -  Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế Trường Đại học Nông lâm TP.HCM năm học 2017-2018
  • Biểu mẫu 19 -  Công khai thông tin cơ sở vật chất Trường Đại học Nông lâm TP.HCM năm học 2017-2018
  • Biểu mẫu 20 - Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu Trường Đại học Nông lâm TP.HCM năm học 2017-2018
  • Biểu mẫu 21 - Công khai tài chính Trường Đại học Nông lâm TP.HCM năm học 2017-2018

BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG KHAI

Số lần xem trang::1662


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Các văn bản qui định thực hiện 3 công khai tại Trường ĐHNL TP.HCM

  Hội Đồng chức danh giáo sư

  Hội đồng Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh

  Các văn bản thực hiện của Trường.

  Nội dung

  Các văn bản qui phạm pháp luật về thực hiện công khai

  Qui định